مرور رده

خدمات

درمان زگیل مقعدی

درمان زگیل مقعدی تکنیک استفاده از لیزر در جراحی زگیل مقعدی در مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه ، با استفاده از تکنیک لیزر دیگر فرد مراجعه کننده احتیاجی به بستری در بیمارستان ندارد و می توان به محض تشخیص بیماری در همان جلسه اول با لیزر درمان…
ادامه مطلب ...

درمان بواسیر یا هموروئید

درمان بواسیر یا هموروئید تکنیک استفاده از لیزر در جراحی بواسیر یا هموروئید در مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه ، با استفاده از تکنیک لیزر دیگر فرد مراجعه کننده احتیاجی به بستری در بیمارستان ندارد و می توان به محض تشخیص بیماری در همان جلسه…
ادامه مطلب ...

درمان کیست مویی

درمان کیست مویی تکنیک استفاده از لیزر در جراحی کیست مویی در مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه ، با استفاده از تکنیک لیزر دیگر فرد مراجعه کننده احتیاجی به بستری در بیمارستان ندارد و می توان به محض تشخیص بیماری در همان جلسه اول با لیزر درمان…
ادامه مطلب ...

درمان آبسه مقعدی

درمان آبسه مقعدی تکنیک استفاده از لیزر در جراحی آبسه مقعدی در مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه ، با استفاده از تکنیک لیزر دیگر فرد مراجعه کننده احتیاجی به بستری در بیمارستان ندارد.می توان به محض تشخیص بیماری در همان جلسه اول با لیزر…
ادامه مطلب ...

درمان فیستول مقعدی

درمان فیستول مقعدی تکنیک استفاده از لیزر در جراحی فیستول در مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه ، با استفاده از تکنیک لیزر دیگر فرد مراجعه کننده احتیاجی به بستری در بیمارستان ندارد و می توان به محض تشخیص بیماری در همان جلسه اول با لیزر درمان…
ادامه مطلب ...

درمان شقاق مقعدی یا فیشر

درمان شقاق مقعدی یا فیشر تکنیک استفاده از لیزر در جراحی شقاق مقعدی یا فیشر در مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه ، با استفاده از تکنیک لیزر دیگر فرد مراجعه کننده احتیاجی به بستری در بیمارستان ندارد.بیمار می تواند به محض تشخیص بیماری در…
ادامه مطلب ...

درمان پرولاپس رکتوم

درمان پرولاپس رکتوم تکنیک استفاده از لیزر در جراحی پرولاپس رکتوم در مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه ، با استفاده از تکنیک لیزر دیگر فرد مراجعه کننده احتیاجی به بستری در بیمارستان ندارد.او می تواند به محض تشخیص بیماری در همان جلسه اول…
ادامه مطلب ...